Zateplení střech

V současnosti se s cílem snížení tepelných ztrát a šetření finančních prostředků potřebných na vytápění nebo chlazení daného objektu stále častěji přistupuje k zateplování jednotlivých stavebních...

 

  

Mnoho střešních plášťů však nesplňuje tepelně izolační požadavky, protože jejich správnou funkci narušily chyby způsobené v určité fázi návrhu, přípravy nebo aplikace. Zanedbání byť jen drobné chyby může časem přerůst až do poruchy způsobující havarijní stav konstrukce.


Příčiny poruch tepelných izolací:

 • chyby v projektech a navrhování konstrukce
 • nesprávně zvolený materiál nebo nedodržení jeho kvality
 • vykonávání prací bez jakéhokoliv projektu nebo teplotechnického propočtu
 • nekvalitní realizace celé střešní konstrukce

Havarijní stavy střešních konstrukcí často způsobuje více příčin najednou. Ty mohou mít za následek závažné chyby, které částečně nebo úplně eliminují funkci tepelné izolace ve skladbě střešního pláště.

Funkci tepelné izolace mohou snižovat tyto faktory:

 • nedostatečná tloušťka tepelné izolace
 • vlhkost v tepelné izolaci
 • tepelné mosty v konstrukcích střech
 • nevhodně zvolený typ tepelné izolace

Se stále větším ohledem na rostoucí ceny energií, se čím dál víc prosazuje zateplení střech. Nesmíme však opomínat fakt, že na střešní konstrukci a statiku budovy bude vyvíjen mnohem větší tlak a to zejména v zimních měsících, kdy dochází k přitížení sněhem. Zateplení střech provádíme pomocí minerálních vat, polystyrénu nebo jiných materiálů, které jsou k těmto účelům určeny.

Při návrhu tepelně izolační vrstvy je třeba zohlednit následující skutečnosti:

 • omezení prostupu tepla střešní konstrukcí, je třeba provést přesný návrh podložený tepelně technickým výpočtem se započtením celé střešní skladby
 • zohlednění při návrhu na přizpůsobivost vůči nerovnostem k podkladu
 • požadavky na provozní využití střechy a možností zatížení střechy
 • požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí a na šíření požáru střešním pláštěm

Zateplení střech dle použitých materiálů:

 • Zateplení střech expandovaným polystyrenem EPS

 • Zateplení střech, teras, obrácených střech o vysoké pevnosti v tlaku "extrudovaný polystyren"

 

 • Hydroizolační skladby s tepelnou izolací z minerálních vláken

 • Hydroizolační skladby z pěnového skla

 

Zateplení střech expandovaným polystyrenem EPS

Tepelná izolace z expandovaného polystyrenu je jednou z nejpoužívanějších tepelně izolačních hmot u nás i v Evropě. Zajišťuje nejen dobrou tepelnou pohodu v interiéru objektu, ale má i významný vliv na difúzi vodní páry střešním pláštěm. Poddimenzovaný návrh síly materiálu, špatně položená nebo poškozená tepelná izolace způsobuje nejen zvýšené náklady na vytápění objektu, ale může vyvolat i hygienické závady v interiéru. Dochází ke kondenzaci vlhkosti na podchlazených plochách stropní konstrukce a následně se v interiéru objevují plísně.

Pěnový polystyren je dnes spolehlivou tepelnou izolací, která při výběru vhodných výrobků, odborné pokládce a kvalitní vodotěsné izolaci vytvoří dlouhodobě spolehlivou plochou střechu. Dnes proto jde vždy jen o správný návrh její skladby, o výběr vhodných kvalitních výrobků a výběr spolehlivé realizační firmy. Rozvoj nových výrobních technologií umožňuje i výrobu spádového polystyrenu, které nahrazují dříve používané monolitické spádové vrstvy z betonu, které zbytečně zatěžují střešní konstrukci, jsou pracné a vyžadují technologické přestávky.

Na přání zákazníka se dodávají spádové desky i desky s již nakašírovaným asfaltovým pásem, na který se natavuje vrchní asfaltový modifikovaný pás SBS, systém (POLYDEK).

 zateplené střechy zateplené střechy

 

Několik zásad pro kvalitní pokládku tepelné izolace:

 • Používat polystyren o objemové hmotnosti minimálně 20 kg/m3. Znamená to používat stabilizovaný polystyren EPS 100 Stabil
 • Polystyren musí být samozhášivý. Všechny polystyreny dodávané dnes pod označením EPS 100 S Stabil jsou dodávané jako samozhášivé se stupněm hořlavosti C1 – těžce hořlavé
 • U deskových nebo kompletizovaných deskových výrobků dávat přednost výrobkům s polodrážkou (s ozubem). Takto upravené výrobky mají významnou výhodu nejen z hlediska minimalizování tepelných mostů, ale u rekonstrukcí střech umožňují i kvalitní pokládku
 • Navrženou skladbu střešního pláště je nutné vždy pro zadané parametry interiéru (teplota a vlhkost vzduchu v zimě) ověřit tepelnětechnickým výpočtem. Obvykle je potřeba i pro běžné stavby s masivní nosnou konstrukcí použít pod tepelnou izolaci vhodnou parozábranu
 • Volná pokládka polystyrénových dílců je nepřípustná. Při volné pokládce dochází k pohybu jednotlivých dílců vyvolaných jak objemovými změnami z výroby, tak především jejich tepelnou roztažností. Výsledkem bývá posun desek po ploše střechy ke středu, vyvolaný i u výrobků ze stabilizovaného polystyrenu plošnými rozměrovými změnami desek z titulu tepelné roztažnosti polystyrenu (v závislosti na ročním období pokládky polystyrenových dílců na stavbě). Proto musí být polystyrenové dílce k podkladu vždy přilepeny nebo přikotveny pomocí mechanických kotevních prvků).
   

Zateplení střech, obrácených střech a teras extrudovaným polystyrenem

zateplené střechy

Extrudovaný polystyren je charakteristický uzavřenou strukturou pórů, vykazuje minimální nasákavost, proto se jako jediný z tepelných izolací  používá u obrácených střech, pochůzných i nepochůzných. Od běžného polystyrenu (expandovaný polystyren) se liší větší pevností v tlaku, proto je vhodný na střechy s větším zatížením (nadměrný pohyb osob, střechy s obráceným pořadím vrstev, zelené střechy popř. terasy).

Je to moderní tepelně izolační materiál, který není třeba v konstrukci chránit vodotěsnou izolací, jelikož se vyznačuje minimální nasákavostí. Jeho vlastnosti jej předurčují ke konstrukčním řešením, kde ostatní tepelné izolanty včetně pěnového skla či polyuretanu nelze použít. Pořadí vrstev u obrácených střech je opačné, kdy na nově zhotovenou hydroizolační vrstvu pokládáme tepelně izolační vrstvu (extrudovaný polystyrén), kterou překrývá geotextilie a následuje přitížení stabilizační vrstvou (dlažbou popř. kačírkem). Trvale chrání hydroizolační vrstvu před mechanickým poškozením i stárnutím (UV zářením). Potlačuje, či zcela vylučuje kondenzaci vodní páry v konstrukcích.

Důležité vlastnosti extrudovaného polystyrénu

 • uzavřená struktura buněk
 • velmi nízká tepelná vodivost
 • vysoká pevnost v tlaku
 • velmi nízká nasákavost
 • nulová kapilarita
 • nízká objemová hmotnost
 • mrazuvzdornost
 • dobrá rozměrová stálost
 • dlouhodobá trvanlivost
 • jednoduché zpracování
 • ekologická nezávadnost
   

Hydroizolační systémy s tepelnou izolací z minerálních vláken

zateplené střechyzateplené střechy

Hlavní výhodou tepelných izolací na bázi minerálních vláken je vysoká požární odolnost, minimální objemové změny, chemická netečnost vůči ostatním vrstvám střešního pláště, absence rozpouštědel a změkčovadel a dobré přizpůsobení k nerovnému podkladu. Používají se desky o dvou objemových hmotnostech, z nich se lehčí používá jako podkladní vrstva tepelné izolace a pevnější jako vrchní vrstva. V optimálním případě se klade ve dvou vrstvách s posunem spár. K podkladu se buď lepí (asfalt, lepidla na bázi asfaltu, PUR) či mechanicky kotví. Je vhodná pod fólie i asfaltové pásy. Na přání zákazníka se dodávají spádové desky i desky s již nakašírovaným asfaltovým pásem, na který se natavuje vrchní asfaltový modifikovaný pás SBS. U většiny výrobků platí, že objemová hmotnost je přímo úměrná pevnosti v tlaku.

 • vodoodpudivost (materiály mají již z výroby základní hydrofobizační vlastnosti)
 • paropropustnost (vodní pára prostupuje minerální vlnou téměř stejně tak dobře jako vzduchem)
 • tvarová a objemová stálost (je dána vlastní technologií výroby)
 • vynikajicí tepelná, protihluková a protipožární ochrana
 • dlouhá životnost bez biodegradace
 • chemicky neutrální, bez nadouvadel a pesticidů
 • ekologicky šetrná výroba
   

Hydroizolační skladby z pěnového skla

Zateplení z pěnového skla není až tak rozšířené, ale jako hlavní důvod použití je jeho velká pevnost v tlaku, která dosahuje 0,7 až 1,2 MPa. Z desek z pěnového skla lze vytvořit tzv. kompaktní skladbu střechy, která je difúzně uzavřená. Upozorňujeme, že desky z pěnového skla, ačkoliv jsou nenasákavé, nesmí být použity v inverzní skladbě střechy. Mrznoucí voda proniká do povrchových pórů porušených řezáním a způsobuje šířící se destrukci materiálu. Povrch pěnového skla použitého v kompaktní skadbě musí být uzavřen asfaltem, spáry desek musí být zality asfaltem.

zateplené střechy zateplené střechy

Zvyšuje se podíl nízkoenergetických domů, to je staveb s výrazně nižší spotřebou tepla na vytápění, než je předepsané současnou legislativou. Za nízkoenergetický dům je přitom považován objekt se spotřebou tepla na vytápění přibližně 50 kWh/(m2.rok).

Spotřeba tepla u staveb s běžnou tepelnou izolací je přitom asi dvojnásobná a u nezateplených staveb je ještě výrazně vyšší. Pro dosažení žádoucích tepelně technických vlastností šikmých střech současných staveb již zpravidla nestačí samotné zvětšování tlouštěk klasických izolačních materiálů při použití tradiční skladby střešní konstrukce, ale je nutné hledat nová konstrukční řešení bez tepelných mostů a s minimálními nároky na zmenšení vnitřního prostoru podkroví.

Realizované zakázky

Fotogalerie-strechy

Prohlédněte si střechy, které jsme opravili, natírali, měnili střešní krytinu apod. Realizovali jsme již stovky zakázek, prohlédněte si naši fotogalerii!

P1050577   P1120368   P1060785   P1120570

Ploché střechy

DSC 9676

Jsme specialisté na ploché střechy - zatravněné střechy, parkoviště, terasy, provozní střechy jednoplášťové i dvouplášťové.

P1130942   P1140133    P1140155   P1130476

BíléStřechy.cz

Bile-strechy

Hydroizolační nátěry střešních měkčených PVC fólií,  prodlužujících výrazně jejich životnost. Ušetřete za údržbu střechy !

2   3   4   1